Máy chủ
Vui lòng gọi
Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

Cisco UCS C220 M3 Server - LFF


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Cấu hình chuẩn
Máy chủ Cisco 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

Cisco UCS C220 M3 Server - LFF


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Cấu hình tăng tốc
Máy chủ Cisco 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
Cisco UCS C220 M3 Server - LFF

Cisco UCS C220 M3 Server - LFF


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Cấu hình mạnh mẽ nhất
Máy chủ Cisco 2/6/2014 4:56:52 PM

Hội nghị truyền hình
Vui lòng gọi
Polycom RealPresence Group 700

Polycom RealPresence Group 700


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Hội nghị truyền hình Polycom 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
Polycom RealPresence Group 500

Polycom RealPresence Group 500


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Hội nghị truyền hình Polycom 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
Polycom RealPresence Group 300

Polycom RealPresence Group 300


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Hội nghị truyền hình Polycom 2/6/2014 4:56:52 PM

Thiết bị y tế
Vui lòng gọi
i8500™ Mobile Telemedicine Station

i8500™ Mobile Telemedicine Station


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Thiết bị y tế Other 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
LiteExam™ Mobile Telemedicine Station

LiteExam™ Mobile Telemedicine Station


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Thiết bị y tế Other 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
TES™ (Transportable Exam Station™ )

TES™ (Transportable Exam Station™ )


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Thiết bị y tế Other 2/6/2014 4:56:52 PM

Vui lòng gọi
Sony 4 Channel Hybrid Camera Receiver

Sony 4 Channel Hybrid Camera Receiver


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Hybrid Camera
Camera Sony 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
SNC-ZB550

SNC-ZB550


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Hybrid Camera
Camera Sony 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
SNC-ZM550

SNC-ZM550


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Hybrid Camera
Camera Sony 2/6/2014 4:56:52 PM

Notebook
Vui lòng gọi
LIFEBOOK E752

LIFEBOOK E752


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Notebook Fujitsu 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
CELSIUS H730

CELSIUS H730


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Notebook Fujitsu 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
LIFEBOOK E782

LIFEBOOK E782


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Notebook Fujitsu 2/6/2014 4:56:52 PM

IMAP and IMG
Vui lòng gọi
iMAP 9100

iMAP 9100


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
IMAP Chassis
IMAP and IMG Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
iMAP FE10

iMAP FE10


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
IMAP Service Modules
IMAP and IMG Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
iMAP FX10FX

iMAP FX10FX


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
IMAP Service Modules
IMAP and IMG Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM

Media Converters
Vui lòng gọi
AT-MC1004

AT-MC1004


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Gigabit Ethernet Fiber Media Converters
Media Converters Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
AT-MC1008/GB

AT-MC1008/GB


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Gigabit Ethernet Fiber Media Converters
Media Converters Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
AT-MC1008/SP

AT-MC1008/SP


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi
Gigabit Ethernet Fiber Media Converters
Media Converters Allied Telesis 2/6/2014 4:56:52 PM

Firewall
Vui lòng gọi
XTM25

XTM25


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Firewall WatchGuard 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
XTM26

XTM26


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Firewall WatchGuard 2/6/2014 4:56:52 PM
Vui lòng gọi
XTM33

XTM33


Giá bán:
Kiểu cấu hình:
Danh mục:
Hãng sản xuất:
Ngày cập nhật:
Vui lòng gọi

Firewall WatchGuard 2/6/2014 4:56:52 PM

Recommend
iMAP 9100
iMAP FE10
iMAP FX10FX
iMAP FX10LX
iMAP FX20